Blog

Komercjalizowana własność intelektualna wnoszona aportem do spółki
09.02.2015
 • prawo, prawo podatkowe, spółka, spółki
 • Księgowa
 • 0 komentarzy

Komercjalizowana własność intelektualna wnoszona aportem do spółki

Zmiany podatkowe wprowadzone w 2015 roku objęły również zagadnienie komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej aportem do spółki. Zapraszamy do przeczytania długiego, ale bardzo szczegółowego artykułu opisującego ten temat.

Czego dotyczy ta regulacja?

Gdy do spółki kapitałowej wnoszony jest wkład niepieniężny, czyli aport, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to po stronie wspólnika wnoszącego ten wkład powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji, które zostają objęte w zamian za ten wkład. Gdy przedmiotem aportu jest komercjalizowana własność intelektualna, wnoszona przez podmiot komercjalizujący, wówczas ww. przychód, co do zasady, powstaje w dniu, w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów. Gdyby jednak przed ww. dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości, likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania), wówczas przychód należałoby ustalić na dzień poprzedzający dzień wystąpienia tych okoliczności.

Czym jest komercjalizowana własność intelektualna?

Komercjalizowaną własnością intelektualną może być:

 • patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410)
 • autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego
 • równowartość udokumentowanej wiedzy nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej
 • prawo do korzystania z praw lub wartości wymienionych w ww. punktach na podstawie umowy licencyjnej

Czym jest podmiot komercjalizujący?

Podmiotem komercjalizującym może być:

 • uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
 • spółka utworzona na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ww. ustawy o szkolnictwie wyższym, Polska Akademia Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96, poz. 619 ze zm.)
 • spółka utworzona na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy o Polskiej Akademii Nauk
 • instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 ze zm.)
 • spółka utworzona na podstawie art. 17 ust. 5 ww. ustawy o instytutach badawczych
 • twórca uprawniony do praw lub wartości wymienionych w ww. lit. a-c, a także zawarcia ww. umowy licencyjnej
 • międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Polski Warunkiem uznania za podmiot komercjalizujący jest wniesienie do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej

Komercjalizacja własności intelektualnej a podatki

Jeżeli zatem przedmiotem aportu będą patenty, prawa czy know-how stanowiące wartości niematerialne i prawne to kosztem podatkowym będzie ich wartość początkowa, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych przed wniesieniem aportu. Jeżeli natomiast ww. składniki majątku nie będą wartościami niematerialnymi i prawnymi, to kosztem podatkowym będą wydatki faktycznie poniesione na ich nabycie, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Gdyby w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny podatnik poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają ww. koszty uzyskania przychodów. W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w zamian za aport komercjalizowanej własności intelektualnej, na dzień zbycia tych udziałów określa się koszty uzyskania przychodów w wysokości nominalnej wartości tych udziałów.

Sposób ustalania początkowej wartości kapitałowej

W przypadku patentów, praw, know-how zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, ich wartość ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport. W przypadku pozostałych składników, ich wartość ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego aport na dzień nabycia. W przypadku zbycia przedmiotowych składników majątku, koszty uzyskania przychodów ustala się w ww. wysokości, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne. Na zasadzie kontynuacji ustala się wartość początkową oraz odpisy amortyzacyjne od składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki kapitałowej, które uprzednio zostały wniesione do tej spółki jako wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wnoszonej przez podmiot komercjalizujący .

Mamy nadzieję, że nasz artykuł przybliżył Państwu informacje dotyczące komercjalizowanej własności intelektualnej. 

comments powered by Disqus