Blog

Zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w 2015 roku
13.02.2015
 • zmiany, prawo podatkowe, zmiany w prawie podatkowym
 • Księgowa
 • 0 komentarzy

Zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w 2015 roku

Wraz z początkiem 2015 roku w prawie podatkowym wprowadzono wiele istotnych zmian. W cyklu naszych artykułów zaprezentujemy Państwu te najważniejsze. Zaczniemy od wymagających najkrótszego opisania zmian a później przybliżymy te, które wymagają większej precyzji w opisie.

Zmiany dotyczące jednorazowej amortyzacji

Limit jednorazowych amortyzacji został zmieniony i wynosi obecnie 209 tysięcy złotych dla spółki nie będącej osobą prawną. Limit ten odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.

Obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek

Podatnicy mają obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, m.in. spółek z krajów stosujących szkodliwą konkurencję oraz z krajów, z którymi Polska ani UE nie zawarły umowy międzynarodowej. Rejestr taki powinien powstać nie później niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, należy też ewidencjonować zdarzenia zaistniałe w zagranicznej spółce kontrolowanej w odrębnej ewidencji rachunkowej , zapewniającej określenie wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. Nie trzeba prowadzić takiej ewidencji/rejestru, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG, prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Dokumentacja cen transakcyjnych

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej, dotyczącej warunków zawieranej z podmiotami powiązanymi umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze oraz obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej analogicznej umowy, zawieranej z podmiotem, niekoniecznie z podatnikiem powiązanym, mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:

 • Dla umowy spółki niebędącej osobą prawną w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczać będzie równowartość 50.000 euro
 • W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze limit ten odnosi się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonej w takiej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli jednak choć jeden ze wspólników zawieranej umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze mieć będzie miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, to wówczas powyższy limit zostaje obniżony i wynosi równowartość 20.000 euro

 

Okres ważności certyfikatu rezydencji

Jeżeli certyfikat rezydencji nie zawiera okresu ważności, domyślnie będzie on ważny przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od daty wydania. Jeśli w okresie ww. dwunastu miesięcy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie (np. na fakturach lub w umowie), podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowych nowym certyfikatem. Jeżeli nie dopełnił tego obowiązku, to ponosi odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej.

Wykorzystanie samochodów służbowych do celów prywatnych

Wartość przychodu pracownika w związku z wykorzystywaniem przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych będzie ustalana ryczałtowo:

 • 250 zł miesięcznie (dla pojazdów o pojemności silnika do 1.600 cm3)
 • 400 zł miesięcznie (dla pojazdów o wyższej pojemności)

Przy stawce podatkowej 18% oznacza to kwotę zryczałtowanego miesięcznego podatku od wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych w wysokości odpowiednio 45 zł lub 72 zł.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość tą będzie się ustalało za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 ww. kwot. Od 1 stycznia 2015 r. naczelnik urzędu skarbowego będzie potwierdzał zarejestrowanie podatnika jako "podatnika VAT czynnego" lub jako "podatnika VAT zwolnionego" wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Ma to obniżyć koszty rozpoczynania działalności gospodarczej. Jeżeli bowiem podatnik nie złoży wniosku o potwierdzenie zarejestrowania na potrzeby VAT, nie będzie musiał także wnosić ww. opłaty w wysokości 170 zł.<

Uproszczenia w rozliczaniu VAT od importu towarów dla podmiotów mających status AEO

Możliwe będzie korzystniejsze rozliczenie VAT od importu towarów poprzez deklarację VAT, czyli wykazanie w deklaracji zarówno VAT należnego, jak i naliczonego (podobnie jak przy WNT). Przy takim rozliczeniu podatnik nie ponosi od razu ciężaru podatku tak jak w przypadku pośrednictwa urzędu celnego. Nie wszyscy jednak z tego sposobu rozliczania VAT mogą korzystać. Od 1 stycznia 2015 r. krąg podmiotów, które będą mogły rozliczać VAT od importu towarów w deklaracji VAT, został rozszerzony na podatników posiadających status upoważnionego podmiotu gospodarczego w rozumieniu przepisów celnych - AEO:

 1. działających we własnym imieniu i na własną rzecz lub
 2. w imieniu i na rzecz których jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych

Uproszczony sposób rozliczania VAT będzie zatem możliwy, pod warunkiem:

 1. przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek ZUS i podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub ewentualnie o posiadaniu stosunkowo niewielkich zaległości (tj. do 3% kwoty należnych składek/podatków)
 2. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego

Miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych

Od 1 stycznia 2015 r. miejscem świadczenia omawianych usług świadczonych dla konsumentów będzie kraj, w którym ten konsument posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Mamy nadzieję, że nasza lista pomoże Państwu odnaleźć się w nowej rzeczywistości podatkowej.

comments powered by Disqus